+48 530-830-999

W razie pytań dzwoń. Jeden z naszych pracowników chętnie odpowie na Twoje pytania.

Regulamin

ważny od 01-01-2019 r.

I Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma DEVIL-CARS, zwana dalej Organizatorem.
2. Program ma na celu zwiększenie liczby klientów Organizatora dzięki popularyzacji oferowanych Produktów przez Uczestników Programu.
3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na podejmowaniu działań promujących produkty oferowane przez Organizatora.
4. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdemu Uczestnikowi Programu naliczane są zyski w formie prowizji od zrealizowanych transakcji sprzedaży na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.


II Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a. „Linku partnerskim” należy przez to rozumieć łącze internetowe (URL) zawierające identyfikator Partnera, kierujące do promowanych Produktów.
b. „Programie” należy przez to rozumieć Program Partnerski DEVIL-CASH.
c. „Uczestniku Programu” lub „Partnerze” należy przez to rozumieć podmioty, zarejestrowane w Programie Partnerskim.
d. „Produkcie” należy przez to rozumieć produkty znajdujące się w ofercie firmy DEVIL-CARS.
e. „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Programu Partnerskiego DEVIL-CASH.


III Uczestnictwo w Programie Partnerskim

1. Uczestnikiem Programu może zostać:
a. pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce,
b. małoletni, który ukończył 13 lat - tylko za zgodą opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie. Skan zgody należy dołączyć do rachunku, podczas dokonywania wypłaty,
c. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski.
2. W celu przystąpienia do Programu należy dokonać rejestracji. Warunkiem koniecznym do zarejestrowania się Partnera jest akceptacja Regulaminu.
3. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie. W razie naruszenia wskazanego warunku Regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo odmówienia Uczestnikowi Programu wypłaty prowizji naliczonej od sprzedaży Produktów Organizatora.


IV przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych jest Devil-Cars Sp. z o.o., Ul. Dębowa 6, 16-010 Jurowce, NIP: 9662150068
3. Dane będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Programie, oraz w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a).
4. Dane będą przetwarzane także przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Dane mogą być udostępniane, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa. W związku z powyższym dane mogą być udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców:
- organom administracji publicznej w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,
- firmie świadczącej usługi informatyczne,
- firmie wykonującej usługę wysyłania wiadomości e-mail.
6. Devil-Cars Sp. z o.o. ustanowił dział w sprawach związanych z danymi, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48 530 730 222 i adresem e -mail: ochronadanych@devil-cars.pl
7. Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Partnerowi Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestnictwa w Programie. Niepodanie danych uniemożliwi udział Partnera w sposób zgodny z zasadami funkcjonowania Programu, zwłaszcza otrzymanie należnej prowizji.
9. Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody a po tym czasie przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń.


V Zasady uczestnictwa Partnera w Programie

1. Podstawowym zadaniem Uczestnika Programu jest promocja Produktów przy użyciu zdjęć reklamowych oraz linków partnerskich zamieszczonych w tym celu na stronie internetowej Programu przez Organizatora. Pobrane materiały promocyjne mogą być udostępniane przez Partnera potencjalnym klientom w taki sposób, aby nie powodowały naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych, w szczególności:
a. nie nosiły znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć),
b. nie nosiły znamion przesyłania niezamówionej informacji handlowej,
c. nie naruszały prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane,
d. nie były udostępniane w serwisach o treściach pornograficznych, ideologicznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne bądź naruszających dobre obyczaje.
2. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
a. stosowania linku, który aktywowany jest automatycznie po wejściu bądź wyjściu z danej strony internetowej, na której zostały zamieszczone materiały promocyjne,
b. wykorzystanie linków prowadzących do strony internetowej Organizatora w celach innych niż te przewidziane Regulaminem, umieszczaniem ich w serwisach nawołujących do przemocy, propagujących rasizm, obraźliwych, pornograficznych oraz sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
c. reklamy w Google AdWords z użyciem słów DEVIL-CARS etc. w jakimkolwiek połączeniu z innym słowem,
d. używanie programów do automatycznego dodawania wpisów, systemu wymiany linków oraz pressel page.
3. Przekierowanie na stronę internetową Organizatora powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego.


VI Prowizja

1. Uczestnikowi Programu naliczana jest prowizja od sprzedaży produktów Organizatora.
2. Prowizja jest przyznawana Uczestnikowi Programu, jeśli w chwili składania zamówienia, w systemie informatycznym klienta składającego zamówienie zapisane jest „cookie” tegoż Uczestnika Programu.
3. Prowizja należy się tylko za transakcje w pełni opłacone i zrealizowane.
4. W przypadku rezygnacji klienta z zakupu, wycofania zamówienia, bądź zwrócenia produktu, prowizja zostanie odjęta od salda konta Partnera.
5. Przyznana prowizja jest zamrażana na 14 dni, czyli na czas w którym klient może dokonać rezygnacji z zakupu.
6. Uczestnikowi Programu naliczana jest dodatkowa prowizja od zysków Partnera, w którego systemie informatycznym w momencie przystąpienia do Programu zapisane było „cookie” tegoż Uczestnika Programu.
a. Dodatkowa prowizja, naliczana jest wyłącznie, z zysków partnera od transakcji, które zostały zrealizowane z jego linku. 7. Organizator nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku „cookie” z komputera klienta.
8. Z uwagi na opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Uczestników Programu, jak i potencjalnych klientów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookie” w tych systemach.


VII Wypłata prowizji

1. Należne prowizje są wypłacane na podstawie zestawienia sprzedaży zapisanego w systemie informatycznym Organizatora i udostępnionego na koncie Uczestnika Programu.
2. Wypłata prowizji następuje w przypadku zgromadzenia na koncie Partnera kwoty w wysokości co najmniej 100 zł.
3. Wypłaty prowizji dokonywane są przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Programu.
4. Prowizje sumowane są w systemie Programu i wypłacane na życzenie Uczestnika Programu najpóźniej 14 dni po zgłoszeniu uzyskania minimalnej kwoty do wypłaty, ale nie częściej niż raz na 30 dni.
5. Uczestnik Programu zgłasza Organizatorowi chęć wypłaty zgromadzonych środków poprzez naciśnięcie przycisku „Wypłać prowizję” znajdującego w jego panelu partnerskim.
6. W przypadku Partnera, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, warunkiem wypłaty środków jest dołączenie do formularza wypłaty, rachunku na kwotę brutto uzyskanej prowizji. Wzory rachunków: doc, pdf.
7. Podstawą do wypłaty kwoty prowizji dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jest wystawienie przez Partnera faktury VAT na kwotę brutto uzyskanej prowizji.
8. Wszelkie rozliczenia pieniężne z Uczestnikami Programu będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza.
9. Partnerzy nieprowadzący działalności gospodarczej, muszą pamiętać o odprowadzeniu podatku dochodowego na własną rękę i uwzględnieniu dochodu w rozliczeniu rocznym PIT.


VIII Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Programu, Partnerzy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja - Program Partnerski DEVIL-CASH.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną Komisją) powołaną przez Organizatora. Komisja będzie rozpatrywać każdą z reklamacji na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Partner zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na wskazany przez swój adres. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.


IX Postanowienia końcowe

1. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Partnerem a Organizatorem.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest możliwa w każdej chwili na pisemne żądanie Uczestnika Programu lub poprzez likwidację konta w Programie.
3. Złamanie zasad Regulaminu może spowodować zablokowanie lub zamknięcie konta Partnera i zawieszenie wypłat lub utratę prowizji.
4. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, Partner nie może zażądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za zgromadzone w Programie prowizje.
5. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy Organizatora z Partnerem, Partner zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości stanowiących podstawę zablokowania lub zamknięcia konta Partnera, bądź usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dysfunkcję systemu informatycznego spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora. W związku z powyższym żadnym podmiotom nie służą roszczenia wobec Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
7. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym regulaminie. Zamknij